Patoloji Sözlük

Hazırlık Aşamasındadır…

Pathology – Patoloji

A
A vitamini
abrazyon
abruptio plasenta
adacık hücre tümörleri
addison
adenoma
adenomatöz polipler
adenomyozis
adeziv mediastinoperikardit
adezyon (yapışma) defektleri
ağır zincir hastalığı
adult kistik teratom
aerobik solunum
aflatoksin
afp
aftöz ülserler
agranülositoz
agresif fibrom
agresif fibromatozis
AIDS
ailevi hiperkolesterolemi
akalazya
akantoliz
akantozis nigrikans
akciğer apsesi
akciğer tümörleri
akne vulgaris
akondroplazi
aksonal dejenerasyon
aktif hiperemi
aktin
aktinomycosis ve nokardiasis
aktinik keratoz
akut endokardit
akut farengitis
akut hemorajik enteropati
akut inflamasyon
akut kolesistit
akut larenjit
akut myeloblastik lösemi
akut nonspesifik lenfadenit
akut pankreatit
akut piyojenik menenjit
akut pyelonefrit
akut tubüler nekroz
akut viral hepatit
alfa- aktinin
alfa- antitripsin eksikliği
alfa-antitripsin eksikliği
alfa fetoprotein
alkaptonüri
alkolik karaciğer hastalığı
alport sendromu
alzheimer hastalığı
amfizem
amnion sıvı embolisi
amphibole
amiloidozis
amiyotrofik lateral skleroz
anafaz kaçağı
anaplastik karsinom
anaplazi
androblastom
anemi
anevrizma
angiodisplazi
angina pektoris
anjiyosarkom
anjiogenezis
ann-arbor sınıflaması
anöploidi
anoreksia nervosa
ansefalitler
antigliadin antikorlar
antrakozis
ani kardiyak ölüm
aort koarktasoyonu
aort valvül stenozu
apandisit
apendiks
aplastik anemi
apopitozis
apse
araşidonik asit metabolitleri
armanni-ebstein hücreleri
arsenik keratozu
arterioskleroz
arteriyovenöz fistüller
arteryel trombüsler
asbestozis
asetaminofen
askorbik asit
aspirasyon bronkopnömonisi
astma
astrositoma
atelektazi
aterosklerotik anevrizma
ateroskleroz
atopik egzema
atrofi
atrial septal defekt
B
B lenfositler
bacillary anjiomatozis
bağ dokusu onarımı
bakteriyal adezinler
bakteriyal ekzotoksinler
bakteriyal endotoksinler
barbitüratlar
barlow sendromu
barr cisimciği
barret özefagusu
bartolin kisti
basit diffüz guatr
basit kistler
bazal hücreli karsinom
bazofilik noktalanmalar
becker musküler distrofisi
beklenmedik bebek ölümü
bence-jones proteinleri
benign nefroskleroz
benign prostat hipertrofisi
benign teratom
berger hastalığı
beriberi
berrak hücreli ca
berry anevrizmalar
berilyozis
beta talasemi
beta-karoten
beyin apseleri
beyin enfarktüsü
beyin ödemi
bilirubin
bilirubin metabolizması
birbeck granülü
bitot lekeleri
boş sella sendromu
böbreğin kistik hastalıkları
böbrek taşları
bourneville hastalığı
bowen hastalığı
bronşiektazi
bronkoalveoler karsinom
bronkojenik karsinom
bronkopnömoni
brown tümör
brushfield lekeleri
bül
bulimia
büllöz amfizem
burger hastalığı
burkitt lenfoma
burn hastalığı
bursit
büyük hücreli lenfoma
büyük hücreli karsinomlar
büyüme faktörleri
büyüme hızı
büyüme inhibisyonu
bilier siroz
biyopsi metodları
C
C vitamini
Ca
Ca –
cadherin
caisson hastalığı
call-exner
calve hastalığı
çalışma formülasyonu
camplylobacter jejuni
candidiasis
carsinoembriyonik antijen
charcot triadı
chediak-higashi sendromu
christmas hastalığı
churg-strauss sendromu
çinko eksikliği
cıva
civatte cisimciği
clostridyum difficile
coccidiomycosis
condyloma acuminata
condyloma lata
congo-red
conn sendromu
corpus uteri
cowden sendromu
cresentik glomerulonefrit
crest sendromu
creutzfeldt-jacob hastalığı
crohn hastalığı
cromogranin
cronkhite-canada sendromu
crust
cri du chat
curie
curling ülseri
cushing sendromu
cinsiyet kromozomları
cytomegalovirus enfeksiyonu
cıva klorid
D
D vitamini
darier-pautrier mikroapseleri
degranülasyon
dekubitus ülserleri
delesyonlar
delinme yarası
delta aminolevülinik asit
demir eksikliği anemisi
dendritik hücreler
dengeli translokasyonlar
deri
dermatan sülfat
dermatit
dermatomyositis
dermoid kistler
desmin
dezmoitler
di george sendromu
diabetes insipitus
diabetes mellitus
diabetik nöropati
diare
dilate kardiyomyopati
disakkaridaz yetersizliği
disgerminom
disgerminoma
diskeratoz
displazi
distal asiner amfizem
distrofik kalsifikasyon
divertikül
diet
diferansiasyon
diffüz kortikal nekroz
disfonksiyonel uterus kanaması
dissekan anevrizma
dissemine intravasküler koagülasyon
doğal öldürücü hücreler
dolaşan immun kompleks nefriti
down sendromu

E
E vitamini
edinsel hiperlipidemi
edinsel megakolon
edward sendromu
edinsel preneoplastik hastalıklar
egzema
ekskoriasyon
ekstrahepatik bilier atrezi
ekstrahepatik kolestaz
ektopik gebelik
ekzoftalmus
ekzokrin pankreas
ekzositoz
elektriksel zedelenme
embolizm
embriyonal karsinom
emigrasyon
endemik guatr
endemik kretenizm
endodermal sinüs tümörü
endokrin pankreas
endometrial polipler
endometrium hiperplazisi
endometrium karsinomu
endometroid tümörler
endometriozis
endometrit
endotel hücre
enfarkt
enfeksiyöz mononükleoz
enfeksiyöz enterokolitler
enfektif endokardit
entamoeba histolitica
enteropatojenik E. coli
enzimatik yağ nekrozu
epandimal hücreler
epididimit
epidural hematom
epispadias
erişkin polikistik böbrek hastalığı
erişkin respiratuar distres sendromu
eritroblastozis fetalis
eritroplazi
erkek genital sistemi
erkek memesi
erken gastrik karsinom
erozyon
eritema multiforme
eritema nodosum
eritroblastozis fetalis
ewing sarkomu
F
fabry hastalığı
fagositoz
fagositoz defektleri
faktör eksikliği
faktör eksikliği
fallop tüpleri
fallot tetralojisi
familial polipozis sendromları
familyal polipozis
fanconi sendromu
fenilketonüri
feokromasitoma
ferritin
ferroşelataz
fetör hepatikus
fibrinöz inflamasyon
fibroadenom
fibrom
fibrosarkom
fistül
flebotromboz
fokal nodüler hiperplazi
fokal segmental glomerüloskleroz
folik asit yetmezliği
foliküler hiperplazi
foliküler karsinom
foliküler lenfoma
fonctio laesa
fotosensitivite
frajil x sendromu
freiberg hastalığı
fronkül
frozen section
fukozidoz
fulminan hepatit
fibrokistik değişiklikler
fibröz displazi
fimozis
G
galaktokinaz
ganglionlar
gardner sendromu
gastrik karsinom
gastrik polipler
gastrinoma
gastrointestinal lenfomalar
gastrit
gaucher hastalığı
gebelik tümörü
gebelik hastalıkları
gece körlüğü
gen amplifikasyonları
gen güçlendirilmesi
genetik cinsiyet
genital cinsiyet
gerçek hermafrodit
germ hücreli tümörler
glial astrositler
glial fibriler asidik protein
glikojen
glomus tümörü
glukagonoma sendromu
glukoserebrozidaz
glukoz fosfat DH
glutatyon
glutatyon peroksidaz
gonadal cinsiyet
gonadotrop adenomlar
gonokoksik oftalmia neonatorum
gonore
good pasture sendromu
granülasyon dokusu
granülom
granüloma annulare
granüloma inguinale
granülomatöz hastalıklar
granülomatöz tiroidit
granülomatöz inflamasyon
granüloza hücreli tümörler
granüloza-teka hücreli tümörler
graves hastalığı
gray
greft versus host
guatr
H
hairy cell lösemi
hamartoma
hamartomatöz polipler
hamman -rich sendromu
haploid
hashimoto tiroiditi
hava kirliliği
hekzonidaz a
hemakromatoz
hemanjioendotelyoma
hemanjiyoperisitom
hemanjiomlar
hematoraks
hematosel
hemoglobinopatiler
hemoglobinüri
hemoperikardiyum
hemoroidler
hemosiderin
hemostaz
henoch schönlein purpurası
heparan
hepatit A virüsü
hepatit B virüsü
hepatit C virüsü
hepatit D virüsü
hepatit E virüsü
hepatosellüler karsinom
hepatoselüler adenomlar
herediter nefrit
herediter sferositoz
herediter sferositoz
herni
herpes genitalis
herpes simpleks virüs
herpetik stomatit
heterofaji
heteroliz
hiatal herni
hidrosefalus vacuo
hidrosel
hiperakut red
hiperaldesteronizm
hiperbilirubinemi
hiperemi
hipergranüloz
hiperinsülinizm
hiperkalsemi nedenleri
hiperkarotenemi
hiperkeratoz
hiperkoagulabilite
hiperplastik arterioskleroz
hiperplastik polip
hipersensitivite pnömonisi
hipertansiyon
hipertermi
hipertrofi
hipofizer cushing sendromu
hipoksi
hipospadias
hipotermi
hirschsprung hastalığı
histamin
histoplazmozis
HIV enfeksiyonu
HLA antijenleri
hodgkin lenfoma
homogentisik oksidaz
horner sendromu
hücre siklusu
hücre içi birikimler
hücre iskeleti lezyonları
hücresel şişme
hücresel red
hücresel yaşlanma
human coryonik gonadotropin
hunter sendromu
huntington hastalığı
huntington hastalığı
hurler
hurler sendromu
hutchinson triadı
hidronefroz
hidrosefalus
hiperpitüitarizm
hipertansif kalp hastalığı
hipertrofik osteoartropati
hipertiroidizm
hipoparatiroidizm
hipopitüitarizm
hipotiroidizm
histokompatibilite genleri
histiositozlar

İ
immatür teratom
immotil silia sendromu
immun hemolitik anemiler
immün sistem
immün yeterlilik
immünoterapi
ince barsak divertikülleri
ince iğne aspirasyonu
indiferansiye karsinom
infiltratif duktal karsinom
infiltratif lobüler karsinom
inflamatuar barsak hastalıkları
inflamatuar polipler
insizyonel yara
insülin
insülinoma
insülitis
intermadiate filamentler
intraduktal karsinom
intraduktal papillom
intraepidermal karsinom
intrahepatik kolestaz
intusepsiyon
invaziv mol
inversiyon
J
johansson-larsen hastalığı
juvenil polip
jinekomasti
K
K vitamini
kafa içi kanama
kalor
kalp hastalığı
kalsiyum
kanama
kanama bozuklukları
kanama diatezi
kanser etiyolojisi
kanser kaşeksisi
kaplan postu
kaposi sarkomu
karaciğer
karaciğer apsesi
karaciğer yetmezliği
karbon
karbon monoksit
karbontetraklorür
kardiyomyopati
karsinoembriyonik antijen
karsinoid tümör
karsinomlar
karsinoid kalp hastalığı
karyolizis
karyoreksis
kas atrofisi
katalaz
kavernöz anjiomlar
kavernöz hemanjiomlar
kawasaki hastalığı
kayser-fleischer halkası
kazanılmış immün yetmezlik sendromu
kazeifikasyon nekrozu
keloid
kemiğin von recklinghausen hastalığı
kemik tüberkülozu
kemotaksis
kemotaktik ajanlar
keratin
keratinöz kist
keratoakantoma
keratomalazi
keshan hastalığı
kıl kökleri
kimmelstiel-wilson lezyonu
kinin sistemi
kistadenomalar
kistik fibrozis
kistik higroma
kistler
klasik galaktozemi
klasik hemofili
klinefelter sendromu
koagülasyon nekrozu
koebner fenomeni
köhler hastalığı
kolanjiokarsinom
kolanjit
kolelitiazis
kolesistit
kollajen tipleri
kolonun divertiküler hastalığı
kolorektal karsinomlar
komedokarsinom
kompleman sistemi
kompresyon atelektazisi
kondilomlar
kondrom
kondrosarkom
konjenital megakolon
konjenital sifiliz
konjenital adrenal hiperplazi
konjenital kalp hastalığı
konjestif kalp yetmezliği
konjesyon
konstriktif perikardit
kontakt allerjik egzema
kontüzyon
köpüklü histiyosit
kör loop sendromu
kor pulmonale
koriokarsinom
koriositoma
korsakoff psikozu
kortikotrop adenomlar
koriokarsinom
kötü beslenme
kraniotabes
kreatin kinaz
kretenizm
kronik aktif hepatit
kronik analjezik nefriti
kronik bakteriyal prostatit
kronik bronşit
kronik hepatit
kronik inflamasyon
kronik kolesistit
kronik myeloproliferatif hastalıklar
kronik nonspesifik lenfadenit
kronik obstüktif akciğer hastalığı
kronik pankreatit
kronik persistan hepatit
kronik pyelonefrit
kronik red
kronik tiroidit
kronik glomerülonefrit
kronik hastalık anemisi
kronik lenfositik lösemi
kronik myeloid lösemi
kronik pankreatit
kronik inflamasyon
kriptorşidizm
ksantomlar
kseroftalmi

kserozis
küçük hücreli karsinom
küçük lenfositik lenfoma
kurşun
kurşun çizgileri
kuru beriberi
kwashiorkor

kimyasal karsinojenler
kimyasal mediatörler
kimyasal zedelenme
kırışık kağıt
L
labil hücreler
laktik dehidrogenaz
landry-guillain-barre sendromu
langerhans hücreleri
langerhans hücreli histiositoz
lanugo
larengeal karsinom
larengeal papilloma
larengotrakeobronşitis
laserasyon
latent sifiliz
legg-calve-perthes
leiomyomlar
leiomyosarkom
lenfanjit
lenfoblastik lenfoma
lenfödem
lenfogranüloma venerum
lenfosit
lentigo
lesch nyhan sendromu
leydig hücre (intersitisyel) tümörü
likefaksiyon nekrozu
liken sklerozus
likenifikasyon
limb-girdle distrofi
lipofuskin
lipoid nefroz
liposarkomlar
lisch nodülleri
lizozomlar
lober pnömoni
lobüler karsinom
lokal invazyon
lokalize plasmositom
lökodistrofi
lökomoid reaksiyon
lökopeniler
lökoplaki
lökosit bozuklukları
lökosit marginasyonu
lökosit ürünleri
lökositoz
lökosit aktivasyonu
lökositoklastik vaskülit
looser zonları
lösemiler
libman-sacks endokarditi
liken planus
liken simplex
lyme hastalığı
lyonizasyon
M
makro-orşidizm
makrofajlar
makül
malabsorbsiyon sendromları
malign fibröz histiositomlar
malign mezotelyoma
malign nefroskleroz
malign teratom
mallory-weiss sendromu
malrotasyon
malign lenfomalar
malign melanom
marfan sendromu
marginasyon ve adezyon
maroteaux-lamy
meckel divertikülü
medüller karsinom
medulloblastoma
megakolon
megaloblastik anemiler
meigs sendromu
mekanik travma
mekonyum ileusu
melanin
melanofaj
melanositik nevüs
membranoproliferatif glomerülonefrit
membranöz glomerülonefrit
meme
meme dukt ektazisi
meme kanseri
meme tümörleri
memenin paget hastalığı
mendelian hastalıklar
menengioma
menenjit
menoraji
mercuria lentis
merkel hücresi
metabolik ansefalopati
metaplazi
metastatik
metastatik kalsifikasyon
metastaz
metil alkol
metroraji
mezonefrik kist
mikroatelektazi
mikrobisidal aktivite defektleri
mikroglia
mikrognati
miksödematöz kretenizm
miksom
mikst defektler
mitokondriyal geçiş
mitokondriyon değişiklikleri
mol hidatiform
moniliazis
morquio
mukokutanöz lenf bezi sendromu
mukosel
mukosilier savunma
mukoz kist
multinodüler guatr
multipl myelom
multipl polipozis sendromları
multiple sulfataz yetmezliği
multipl endokrin neoplaziler
multipl skleroz
müsinöz tümörler
müsinöz karsinom
müsküler distrofi
muir torre sendromu
myastenia gravis
mycosis fungoides
mycotik anevrizma
mide
myelodisplastik sendromlar
myelofitizik anemi
myeloperoksidaz eksikliği
myeloproliferatif hastalıklar
myeloid metaplazi
mikozis fungoides
miksödem
myoglobin
myokard enfarktüsü
myokardial hastalıklar
myokardit
myotonik distrofi
myozit
mitral anulus kalsifikasyonu
mitral valvül prolapsusu
N
nabızsızlık hastalığı
nabothy kisti
nabothian kistleri
nazal septum perforasyonu
nazofarengeal karsinom
nefrotik sendrom
nefritik sendrom
nekrobiozis lipoidika
nekrotizan enflamasyon
nekroz
neonatal hepatit
neoplazi
niemann-pick hastalığı
nitrojen
nitrozaminler
nodül
non hodgkin lenfoma
nondisjunction
nongonokoksik üretrit
nonneoplastik polipler
nöroblastom
nörofibroma
nörofibromatozis tip
nörofilament
nörofibromatozis: tip
nörolojik kretenizm
nöron spesifik enolaz
nöronlar
nötrofil bozuklukları
nötrofiller
nötropeni
nuck kanalı kisti
nutmeg karaciğer
niasin
O
obezite
obstrüktif hastalıklar
ödem
oksidatif fosforilasyon
oksijen toksisitesi
oligodendroglioma
oligodendrositler
onion skin
onkogenler
opsonizasyon
orşit
orak hücreli anemi
oral kandidiazis
oral kavite
oral kontraseptif kullanımı
organik arsin
organizasyon
ortokeratoz
osgood schlatter hastalığı
osler-weber-rendü
osteitis fibrosa cystica
osteoartrit
osteogenesis imperfecta
osteoid osteoma
osteoklastoma
osteokondrom
osteomalazi
osteoporoz
osteosarkom
otofaji
otoliz
otoimmün hastalıklar
otoimmun kronik hepatit
otozomal dominant geçişleri
otozomal resesif geçiş
over tümörleri
overler
özefagus
özefagus karsinomu
P
p geni
p
paget hastalığı
pamukçuk
panasiner amfizem
pancoast tümörü
pankreas karsinomu
pankreas karsinoma
panner hastalığı
pannikülit
papiller dermis
papiller karsinom
papilloma
papillomatozis
papovavirüs
papül
parafimozis
parakeratoz
paraneoplastik cushing sendromu
paraneoplastik sendromlar
parankim
paraözefageal hiatal herni
paratiroid karsinomları
paratiroid bezi
parkinsonizm
paroksismal nokturnal
parrot psödoparalizisi
pasif konjesyon
patau sendromu
patch
patent duktus arteriozus
patolojik kalsifikasyon
pautrier mikroapseleri
penis
penis kanseri
peptik ülser
perikardiyal effüzyon
periorbital ödem
permanent hücreler
pernisiyöz anemi
periferik nöropati
periferik sinir sistemi
periferik sinir tümörleri
perikardit
peteşi
peterson-brown-kelly sendromu
peutz.jeghers sendromu
philadelphia kromozomu
phyllodes tümör
pıhtılaşma bozuklukları
piknozis
piyojenik osteomyelit
plasenta accreata
plasenta previa
plasental alkalen fostataz
plazma hücre diskrazileri
plazma hücreleri
plazma proteazlar
plenoidal kist
pleomorfik adenom
pleural effüzyon
plummer-vinson
pneumocystis pnomonisi
pnomokonyozis
pnömoni
pnomotoraks
poikiloderma
polimyositis
polinöropati
polip
poliarteritis nodosa
polikistik böbrek hastalığı
polikistik overler
poliploidi
polisitemi
pompe hastalığı
porfiria
portal hipertansiyon
porto-sistemik şantlar
postenfeksiyöz sprue
postmortem pıhtılar
postnekrotik siroz
POTT hastalığı
prenatal hematopoez
primer amenore
primer atipik pnömoniler
primer diabet
primer hiperaldesteronizm
primer tüberküloz
primer iyileşme
prolaktinomalar
prostat
prostat kanseri:
prostata spesifik antijen
prostatit
proteinler
protoonkogenler
primer hiperparatiroidizm
pseudomonas aeruginosa
pseudotümör serebri
psödomiksoma peritonei
psoriazis
pulmoner enfeksiyonlar
pulmoner hipertansiyon
pulmoner tromboembolizm
pürülan inflamasyon
püstül
pyelonefrit
pıhtılaşma sistemi
pilor stenozu
pyojenik granülom
piridoksin
pituiter bez
piyoderma gangrenosum
R
raşitizm
rabdomyomlar
rabdomyosarkomlar
radyasyon
rapidly progresif glomerülonefritis
raynaud hastalığı
reaktif lenfadenit
reaktif lenfadenitler
reaktif lökositoz
reed steinberg
reflü özefajit
renal hücreli karsinom
renal hipertansiyon
renal osteodistrofi
restriktif kardiyomyopati
restrüktif hastalıklar
retiküler deris
retinoblastom (rb) geni
retinoik asit
retrolental fibroplazi
reye sendromu
rezolüsyon
rezolüsyon ile iyileşme
rezorpsiyon atelektazisi
rikets
rocker-bottom feet
romatizmal ateş
romatoid artritis
rosental fibriller
rozasea
rubor
russell cisimcikleri
riboflavin
riedel fibröz tiroidit
S
s- protein
sağ kalp yetmezliği
safra kesesi karsinomu
salmonella
sanfilippo
sarkoidoz
sarkoma
sarılık
savunma mekanizmaları
schatzki halkası
scheie
scheveiman hastalığı
schiller-duval cisimcikleri
schwannoma
sebase kistler
seboreik egzema
seboreik keratoz
sekonder diabet
sekonder hiperaldesteronizm
sekonder hiperparatiroidizm
sekonder tüberküloz
sekonder immün yetmezlikler
sekonder iyileşme
seks-kord-stromal tümörler
selenyum eksikliği
self tolerans
semer burun
seminom
senil amfizem
sentrasiner amfizem
septik artrit
seratonin
serbest radikaller
seröz inflamasyon
seröz tümörler
serpentine
sertoli hücre tümörü
sertoli- leydig hücreli tümörler
seruloplazmin
serviks karsinomu
serviks
serviks tümörleri
servisit
sever hastalığı
sezary sendromu
sfingomyelinaz
shagreen lekeleri
sheehan sendromu
shigella
sialolithiasis
siğiller
sigara
silikozis
simian çizgisi
sinir sistemi
sinovyal sarkom
sistein
sistemik skleroz
sıtma
sitokinler
sitotoksik t lenfositleri
siyaladenit
siyalidozis
siyanür
sjögren sendromu
skar
skleroderma
sklerozan adenozis
skuamöz hiperplazi
SLE
sliding hiatal herni
sol kalp yetmezliği
somatostatin
somatotrop adenomlar
spider (örümcek) telenjiektazi
splenomegali
spongiyoz
sporadik guatr
sporadik kretenizm
sprue
squamöz hücreli karsinom
stabil hücreler
stafilokokus aureus
stres ülserleri
stroma
struma overi
subakut endokardit
subdural hematom
sülfat
sülfidril
süperoksit dismutaz
süpüratif artrit
sürrenal cushing sendromu
sifilitik anevrizma
sifiliz
sigara
synaptophisin
sipple
siroz
Ş
şankroid
şilosel
şilotoraks
şok
T
T lenfositler
takayasu arteriti
talasemi
tay-sachs hastalığı
teşhis
tekoma
temporal arterit
teratokarsinom
teratom
termal yanıklar
tersiyer sifiliz
testis torsiyonları
testis tümörleri
tip I hipersensitivite
tip II hipersensitivite
tip III hipersensitivitede
tip IV (hücresel) hipersensitivite
TNM sistemi
tonsiller fıtıklaşma
torotrast
trafoorma whipplei
translokasyon
transmural enfarktüs
transplant reddi
trausseasu işareti
travmatik nöroma
travmatik yağ nekrozu
tripsin
trofoblastik hastalıklar
tromboanjitis obliterans
tromboflebit
trombogenez
trombosit-aktive eden faktör
trombositler
trombositopeni
trombotik trombositopenik purpura
tromboz
trombüs
tropikal
trişinoz
tüberküloz
tuberoskleroz
tubuler adenomlar
tübüler karsinom
tubulo interstisyel nefrit
tübülovillöz adenomlar
tükrük bezi hastalıkları
tumor
tümör antijenleri
tümör markerleri
tümör spesifik antijenler
tümörler
tümörlerin doubling zamanları
turcot sendromu
turner sendromu
tüylü hücreli lökoplaki
tiamin
timoma
timus
tirotoksikozis
tiroid bezi
tiroiditler
tzanck testi
Ü
ülser
ülseratif kolit
ürtiker
uygunsuz adh sendromu
V
vajina
vajinit
vakuoler değişiklik
varikosel
varisler
varisli venler
vaskülit
vazoaktif aminler
vena cava superior sendromu
vena cava inferior sendromu
venöz hastalıklar
venöz trombüsler
ventriküler fibrilasyon
ventriküler septal defekt
vezikül
villöz adenomlar
vimentin
vipoma
viral tropizm
virüsler
vitamin E
vokal kord nodülleri
volvulus
von gierke hastalığı
von hippel lindau hastalığı
von recklinghausen hastalığı
von willebrand hastalığı
vulva
vulva distrofileri
vulva karsinomu
vulva kistleri
vulvanın paget hastalığı
vulvitis
viral ansefalitler
viral hepatit
viral onkogenez
vitamin eksiklikleri
W
waldenstrom makroglobulinemisi
wallerian dejenerasyon
wermer’s
wernicke-korsakoff sendromu
wheal
whipple triadıyla
wiebel-palade
wirchow nodu
wire loop
wiskott-aldrich sendromu
wilson hastalığı
X
x inaktivasyonu
x’e bağlı resesif geçiş
x’e bağlı dominant geçiş
xxx sendromu
xyy sendromu
Y
yaş beriberi
yağ embolizmi
yağ embolizmi sendromu
yağlı değişme
yalancı hermafrodit
yapay kapaklar iki tiptir
yara büzüşmesi
yara iyileşmesi
yassı hücreli karsinom
yavaş virus hastalıkları
yenidoğanın respiratuar distres sendromu
yersinia enterokolitica
yolk salk tümörü
yumuşak doku tümörleri
yüzey epiteli-stromal tümörler
Z
zollinger-ellison sendromu
zosteriform