Tüzük

Tüzük

 1. Derneğin Adı: ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ’dir.

Merkezi  : ANKARA, Türkiye dahilinde şubeler açabilir.

 1. AMACI

2.1. Derneğin amacı, genel anlamda, patoloji biliminin ilerlemesine yardımcı olmak, tıbbın ve canlıbilimin öteki dalları ile olan ilişkilerini geliştirmek;
2.2. Patoloji öğretim yöntemlerinin, ilgili eğitim kuruluşları ile hastanelerde geliştirilmesine yardımcı olmak; ülkemizde patolojinin, canlıbilimin öteki dalları ile ilişkisini kurmak ve geliştirmek;
2.3.Ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak
2.4. Üyeler arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirmek, onların mesleki bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak;
2.5. Patolojiyi ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı ve düşürücü davranışlarla, sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı
topluma duyurmaktır.

2.6. Patolojiyi ilgilendiren alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek

 1. ÇALIŞMALARI

3.1. Patoloji alanında, özellikle kanser konusunda bilimsel araştırmaları desteklemek daha çok sayıda tıp ve canlıbilimin öğrencisinin bu dala ilgisini arttırmak,gerekirse bu amaçla araştırma ve öğrenci bursları vermek ya da sağlamak;
3.2. Yersel, ulusal, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu nitelikteki toplantılara katılmak;

3.3. Her yıl asistan ve genç uzmanlara yönelik Patoloji Kış Okulu (PAKO)’nun düzenlenmesini sağlamak
3.3. Patoloji alanında yayınlarda bulunmak, böyle yayınları isteklendirmektir.

 1. KURUCU ÜYELER

Derneğin kurucularının adları eklidir.

 1. ÜYELİK

Dernek aşağıda nitelikleri belirtilen üyelerden oluşur;

5.1. Asil Üyelik: Patolojide uzmanlık ya da doktora yapmış ya da yapmakta olan kanunun öngördüğü kişiler ile tıp doktoru ya da canlıbilimciler asil üye olabilirler. Bunun için iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun onayı gerekir. Kurucu üyeler kendiliklerinden asil üyedir.

5.2. Fahri Üyelik:

5.2.1. Patolojiye yakın ilgi duyan ve bu ilgisini çalışmaları ile gösteren, öteki tıp ve canlıbilim dalında çalışanlar;
5.2.2. Patolojiye ilgi duyan tıp ve canlıbilim öğrencileri;
5.2.3. Tıp ve canlıbilim dallarında, özellikle patoloji alanında büyük değeri olan çalışmalar yapmış olanlar;
5.2.4. Derneğin amaçlarına yararlı her türlü etkinlik gösteren kimseler gönüllü üye olurlar.
5.2.5. Fahri üyeler asil üyeler gibi seçilirler, genel kurulda oy hakkı yoktur.Yönetim kuruluna seçilemezler, geçici kurullara seçilebilirler, isterlerse üye ödentisi verebilirler.

 1. ÜYELİKTEN ÇIKMA YA DA ÇIKARILMA

6.1. Her üye istediği zaman Dernekten çıkabilir. Yalnız bu isteğini Yönetim Kuruluna, bir dilekçe ile bildirmesi gerekir.
6.2. Meslek ile ilgili ya da toplumsal bir kusuru nedeni ile Yönetim Kuruluna,Onursal Kurula verilen üye, sonuncunun çoğunlukla vereceği karara uyarak dernekten çıkarılır. Karar gerekçeleri ile Yönetim Kurulunca kendisine bildirilir. Bu üyenin itiraz hakkı saklıdır. İtiraza karşı kesin karar Genel Kurulundur.
6.3. Yıllık ödentiyi iki yıl üst üste vermeyen üyeler, Dernekten çıkartılabilir. Ancak kendisi durumu ile ilgili olarak en az iki kez mektupla uyarılmış olmalıdır.

 1. DERNEĞİN ÖRGÜTLENMESİ

7.1. Genel Kurul: Genel Kurul oy verme hakkına sahip asil üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Görev Yetkileri:

7.1.1. Dernek organlarının seçimi
7.1.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
7.1.3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görülşülmesi, yönetim kurulunun aklanması;
7.1.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp olduğu gibi ya da değiştirilerek kabulü;
7.1.5. Derneğe gerekli, taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
7.1.6. Derneğin ilgili bir federasyona katılması veya benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması ya da ondan ayrılması;
7.1.7. Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da bunlardan ayrılması;
7.1.8. Derneğin dağılması;
7.1.9. Yukarıdakilerin dışında, yasalarla sınırlandırılmış ve derneğin amaçlarına uygun her türlü kararları almaktır.

7.1.10. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak.

7.2. Yönetim Kurulu: Genel kurulca gizli oyla seçilen 7 asil 7 yedek üyeden kurulur. İki yıl süre ile iş başında kalır. Yönetim Kurulu üye sayısı üçün altına düşerse, geri kalan Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu, yenisini seçmek üzere, Genel Kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırır.

7.2.1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

7.2.1.1. Derneği temsil etmek, gerekirse bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek;
7.2.1.2. Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yapmak bütçeyi ve bilançoyu hazırlamak, bunu genel kurula sunmak;
7.2.1.3. Genel kurulca kendisine verilen öteki görevleri yapmaktır.
7.2.1.4. Yönetim kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
7.2.1.5. Gerektiğinde geçici kurallar kurmak.
7.2.1.6. Şube yönetim kurullarına yetki vermek.

7.2.2. Yönetim Kurulunun Örgütlenmesi:
Görevlerini yerine getirmek için yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Bunun için ilk toplantıda Başkan, Başkan yardımcısı, Yazman, Saymanı seçerler.

7.2.2.1. Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı:Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev yetkilerine sahiptir.
7.2.2.2. Yazman: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen/giden evrak defteri tutar, yazışmalar yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlerini yürütür. İlgili geçici kuralların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Bütün dernek kurullarındaki üye değişikliklerini diğer üyelere duyurur.
7.2.2.3. Sayman: Derneğin hesaplarını tutar, ödentileri toplar, derneğe ait harcamaları yapar. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla “ Gelir-Gider defteri, bütçe defteri kesin hesap ve bilanço defteri” demirbaş Defteri, alındı belgeleri kayıt defteri tutar. Derneğin parasını ulusal bir bankada bulundurur. Gerektiğinde başkan yardımcısı ya da yazman ile birlikte (iki imza karşılığında) bankadan para çekebilir. Derneğe ilişkin harcamaları başkanın onayı ve sorumluluğu ile yapar.
7.2.2.4. Yönetim Kurulu Üyesi:Yönetim kurulunun öteki üyelerine yardımcı olur.

7.3. Denetim Kurulu: Genel kurulca seçilen 3 yedek, 3 asil üyeden kurulur. Yönetim kurulunun bütçe ve hesaplarının genel kurul adına denetler. Denetleme kurulu, dernek üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine görevini olağanüstü de yerine getirebilir. Sonucu bir raporla genel kurula duyurur.

8. DERNEĞİN ÇALIŞMASI

8.1. Genel Kurul Toplantıları:

8.1.1. Genel kurul toplantıları merkezin bulunduğu şehirde veya yönetim kurulunun aldığı kararla, uygun göreceği yerde iki yılda bir Mayıs ayı içinde yapılır. Bunun dışında yönetim kurulunun veya denetim kurulunun, veya oy verme hakkına sahip üyelerin 1/5 isteği ile olağanüstü toplanabilir. Olağan üstü toplantıları da düzenlemek yönetim kurulunun görevidir.Yönetim kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önce, günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü, arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilerek toplantı ilanının yapıldığı aynı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı için de, bu maddedeki toplantı hükümleri aynen uygulanır.Genel kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.
8.1.2. Toplantı bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde adlarının karşılarına imza ederek toplantıya girerler.
8.1.3. İlk toplantı oy verme hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması ile gerçekleşir. Gerekli çoğunluğun sağlandığı, bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
8.1.4. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı ya da bir üyesi tarafından açılır.
8.1.5. Açılıştan sonra, o toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, yeteri kadar Başkanvekili ve iki yazman seçilir. Başkan toplantıyı yönetir. Yazmanlar da tutanakları düzenler. Sonunda tutanaklar başkan ve yazmanlarca imza edilir.
8.1.6. Toplantıdan sonra bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
8.1.7. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak gelen üyelerin 1/10′ unun isteği ile gündemde değişiklik yapılabilir.
8.1.8. Genel Kurul toplantısında derneğin kurullarının yeniden seçimi yapıldıktan sonra seçimi izleyen 30 gün içinde yeni yönetim kurulu başkanı, Yönetim ve Denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin ad, soyad, meslek ve adreslerini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

8.2. Yönetim Kurulu Toplantıları:
8.2.1. Yönetim kurulu başkanının çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır.

8.2.2. Yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin isteği ile de toplanabilir.
8.2.3. Üst üste üç toplantıya özürsüz gelmeyen yönetim kurulu üyesi yerine, sıradaki yedek üye geçer.
8.3. Denetim Kurulu Toplantısı: Denetim kurulu yılda en az iki defa toplanır. Denetleme sonuçlarının, bir rapor haline yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
8.4. Onursal Kurul Toplantıları: Yönetim kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanır.

 1. DERNEĞİN GELİRLERİ

9.1. Üyelerin ödentileri : Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Dernek üye aidatı aylık 5TL olmak üzere kesintiler dahil senede 60 TL‘dır. Aidat toplama işinin mobil aidat sistemi ile yapılır. Aidat toplama işinin teknik olarak düzenlenmesi yönetim kurulu tasarrufuna aittir.

9.2. Bağışlar;
9.3. Yayınlar ve öteki etkinliklerden elde edilen gelirler.

 1. DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI
  Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.
 2. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
  Tüzük değişikliği genel kurulca yapılır. Değişiklik kararı katılanların 2/3 çoğunluğunun isteği ile alınır.
 3. DERNEĞİN DAĞITILMASI
  12.1. Derneğin dağılma kararı asil üyelerden 1/5’inin ya da yönetim kurulunun isteği üzerine toplanan genel kurulca alınır.
  12.2. Bu toplantıya üyelerin en az 2/3′ ünün katılmış olması gerekir. Dağılma kararı toplantıya katılanların 2/3’ünin oyu ile alınır.
  12.3. İlk toplantıda yeter üye sayısı bulunmazsa 8.1.1. maddeye göre yapılan ikinci toplantıda bulunan üyelerin sayısı ne olursa olsun, 2/3 ‘ünün verdiği kara ile derneğin dağılması sağlanır.
  12.4. O sıradaki yönetim kurulu 5 gün içinde derneğin dağılımını valiliğe bildirilir.
  12.5. Genel Kurul kararı ile fesih halinde derneğin her türlü taşınabilir, taşınamaz mal, para ve alacakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Yönetim kurulu mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
 4. ŞUBELER
  13.1. Genel Kurul gerek gördüğünde Ankara dışı şubeler açabilir.
  13.2. Açacağı şubenin yeri, gerekçesi ve şubeyi açmakla görevli “şube kurucu üyelerini” de belirten kararlarını ayrıntıları ile karar defterine geçirirler.
  13.3. Kurucu üye sayısı 7’den az olamaz.Bu üyeler Ankara Patoloji Derneği üyeleri olacaktır.
  13.4. Şubenin Örgütlenmesi:
 5. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu

13.5. Şube Genel Kurul ve Yetkileri: Şube içinde kısıtlı olarak, dernek yönetim kurul görev ve yetkilerine sahiptir.
13.6. Şube genel kurul toplantıları dernek genel kurul toplantılarının düzenleyen 8.1. maddesi uyarınca yapılır. Yalnız olağan genel kurulu, dernek olağan genel kurulundan iki ay önce olmalıdır.
13.7. Şube Yönetim Kurulu:
13.7.1. Şube genel kurulunca seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.
13.7.2. Şube yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı (Yazman) ve sayman olarak iş bölümü yapar.
13.7.3. Şube yönetim kurulu dernek yönetiminin çalışmasını düzenleyen 7.2 maddesine göre çalışır.
13.7.4. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şube yönetimi ile sınırlıdır. Tüm işlemlerinden ve mali yönden Ankara Patoloji Derneği yönetim kuruluna karşı sorumludur.   13.7.5. Şubeler, Ankara Patoloji Derneği Genel Kurulu’nda şube başkanı ve şube genel kurulunda seçilen iki üye olmak üzere üç kişi ile temsil edilir.
13.8. Şube Denetim Kurulu: Genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
13.8.1. Görev ve yetkileri şube içinde denetim ile kısıtlıdır.
13.8.2. Şube denetim kurulu da dernek denetim kurulunun 8.3 maddesine göre çalışır.
13.9. Şube Gelirleri: Dernek gelirlerini gösteren 10. Maddeye göre sağlanır. Gelirler şube harcamalarında usulüne göre kullanılır. Ankara Patoloji Derneği adına düzenlenen her türlü etkinliklerde elde edilecek gelirler, buna ait giderler karşılandıktan sonra Ankara Patoloji Derneğine devredilir.
13.10. Şubeler 11. Madde uyarınca defterlerini tutmakla yükümlüdür.
13.11. Şubeler diğer hususlarda Ankara Patoloji Derneği tüzüğüne uyacak şekilde hareket ederler.olmalıdır.

 1. DERNEĞİN BORÇLANMA ŞEKLİ;

Dernek Genel Kurul kararı ile borçlanabilir.

 1. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ;

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerşekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata  ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 1. DERNEK LOGOSU

Hafif yuvarlatılmış bir dikdörtgen çerçeve içinde; zemine Anıtkabir silueti, yüzeyde baskın monooküler mikroskoptan oluşmaktadır. Çerçeve içinde üstte Ankara Patoloji Derneği, altta 1967 ibaresi yer almaktadır.

ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ KURUCU ÜYELER LİSTESİ;

Dr. Osman Nuri AkerTCGüz Sokak No.16 Güvenevler
Doç.Dr.Aydın Akkaya                     TCCadde 78/18 Bahçelievler
Doç.Dr.Afet Arkan                           TCKaranfil S. Ful Apt. 5/14 Yenişehir
Doç.Dr.Mehmet Ali AvundukTCYeşilırmak S. 6/10 Yenişehir
Doç.Dr.Mehmet Ali BaşoğluTCOnurlu S.No 14 Kalaba
Prof.Dr. Satı Barhan  TCNuri Pamir C. No 51 Keçiören
Dr. Özdemir Bingül                         TCBillur S 5/4 Kavaklıdere
Dr. Orhan Bulay                               TCGüniz S No 16 Kavaklıdere
Dr.Necati Eranıl                               TC 9.Sk. No5 Bahçelievler
Naim Fırat                                         TC78.Sk. No1 Bahçelievler
Dr.A.Hilmi Gürses                           TC28.Sk. 8/3 Bahçelievler
Doç.Dr. İlhan İmamoğluTCNergis S. 3/4 Çankaya
Fahrettin Koparal    TC Nene hatun C. 9/7 Küçükesat
Dr. Muharrem Köksal                     TCTuran Emeksiz S. 8/12 Çankaya
Doç.Dr. Cemalettin Köküuslu       TCBelkıs S. 6/5 Bahçelievler